หลักเมือง นครศรีธรรมราช

 | หน้าหลัก | จตุคามรามเทพ | ตำนานพระบรมธาตุศิริธัมมราช | ประวัติและการสร้างศาลหลักเมืองนครศรี | พระผงสุริยัน–จันทรา และดวงตราพญาราหุ |
| ดวงฤกษ์พิธีเททองหล่อพระบูชา 5 เศียร | คณะกรรมการศิษยานุศิษย์ | ติดต่อ |

 

เรียนรู้ บูชา พระบรมธาตุ
วิหารพระม้า
วัตถุมงคล ที่ระลึก
พระราหูคืออะไร
พระพุทธสิงหิงค์ปฎิมา
พระหลักเมืองเนื้อโลหะ
ความเป็นมาพระพังพระกาฬ
จอมนาคราชพังพระกาฬ
ความมหัศจรรย์ของหลักเมือง

จากใจผู้จัดทำ
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
พระเครื่องพระสะสม


ประกาศจังหวัด นครศรีธรรมราช
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดศาลหลักเมือง


 

คณะกรรมการศิษยานุศิษย์ ประกอบด้วย
 • พล.ต.ต. ขุนพันธราชรักษราชเดช ประธานกรรมการ
 • นายอเนก สิทธิประศาสน์ กรรมการ
 • นายอนันต์ อนันตกูล กรรมการ
 • ร.ต. อำนวย ไทยานนท์ กรรมการ
 • พล.ต.ท. สรรเพชญ ธรรมาธิกุล กรรมการ
 • นายศิริชัย บุญกุล กรรมการ
 • นายสนธิ ลิ่มทองกุล กรรมการ
 • นายโยธิน พฤษากานนท์ กรรมการ
 • นายเชษฐ์พงค์ วุฒิศิริวัฒนกุล กรรมการ
 • นายสมจิตร ทองสมัคร กรรมการ
 • นายสมมิตร วรวาสน์ กรรมการ
 • นายวิทยารัตน์ ธรรมสุนทร กรรมการ
 • นายพรชัย วงค์วุฒิสาโรช กรรมการ
 • พ.ต.อ. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย กรรมการ
 • นายยุทธนา โมรากุล กรรมการ
 • นายพรชัย วัฒนวิกย์กิจ กรรมการ
 • นายสหาย แรกคำนวณ กรรมการ
 • พ.ต.อ.สมชาย อ่วนถนอม กรรมการ
 • นายมนตรี จันทพันธ์ กรรมการ
 • นายมีชัย เพชรอินทร์ กรรมการ
 • นายมสมนึก บัวหลวง กรรมการ
 • นายอะผ่อง สกุลอมร กรรมการ
 • นายสมนึก ยอดโส กรรมการ
 • นายฉันทิพย์ พันธรักษราชเดช กรรมการ
 • นายพีระ วศินพงศ์วาณิช กรรมการ
 • นายวิธาน ยับสุวรรณกุล กรรมการ
 • นายนิโรจน์ สมบัติเทพสุทธิ์ กรรมการ
 • นายประยงค์ เชาวลิตถวิล กรรมการ
 • นายสมเกียรติ ทัสนะเมธี กรรมการ
 • ด.ต. ไพโรจน์ เกิดวัน กรรมการ
 • ด.ต. พงศ์วัฒนา แสนเสนา กรรมการ
 • ด.ต. มณี เช่งอิ้น กรรมการ
 • นายชุมพล ด่านปรีดา กรรมการ
 • พ.ต.ต. พิศิษฐ์ วิเศษวงค์ กรรมการ
 • นายวชิรา วงษ์ขจร กรรมการ
 • นายสาคร โรจนวรรณ กรรมการ
 • นายชโลธร เกษใหน กรรมการ
 • พ.ต.ท. คชเดช รณฤทิ์วิชัย กรรมการ
 • พ.ต.ท. เซื้อ อินทรสุวรรณ กรรมการ
 • พ.ต.ท. ปฏอพัฒน์ อนันญลักษณ์ กรรมการ
 • นายเลี่ยง บุญประกอบ กรรมการ
 • นายณรงค์ นพรัตน์ กรรมการ

  ให้คณะกรรมการฝ่ายศิษยานุศิษย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ
  2. ดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม

งื่อนไขการใช้และคำประกาศของเว็บไซต์หลักเมือง๓๐.คอม
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 : ห้ามทำการคัดลอก ดัดแปลง แก้ไขรูป หรือ ข้อความใดๆ ไปใช้ ก่อนได้รับอนุญาต
สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ โดย [นายประยงค์ - นางนวลจันทร์ เชาวิลตถวิล]